Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

21:36

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.


— autor nieznany
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianawrocka nawrocka
21:35
21:34
Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods
21:31
Reposted fromgruetze gruetze viareloveution reloveution
21:28
21:27
8206 fe7e 390
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
21:26
7356 4e67 390
21:26
6631 d06b 390
21:26
1247 9ec5 390

 

Reposted fromtwice twice viablackheartgirl blackheartgirl
21:26
9726 908f 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou
21:24
0499 3f71 390
Reposted fromNajada Najada viamaardhund maardhund
20:20
5627 18a3 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viafoodforsoul foodforsoul
20:14
1100 47de 390
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viafoodforsoul foodforsoul
20:13
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaatranta atranta
20:08


winter is here
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaatranta atranta
20:05
1225 e076 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
20:03
Życie jest małą ściemniarą,
Wróblicą, wygą, cwaniarą
Plącze nam nogi i mówi: Idź!
— Igor Herbut "Wkręceni -- nie ufaj mi
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

September 27 2018

21:07
4095 3b56 390
Reposted fromzciach zciach viafilo86 filo86

September 23 2018

21:21
21:18
3569 d883 390
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl